Search form

Matthew 19:3

3Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı geèhdzà ha gıts'ǫ̀-ède. Dageehke, hagıìhdı, “Gonàowoò k'ę̀ę̀ ha nı̨dè asį̀į̀ gots'èkeè t'alàa-sìı k'èxa ɂǫ̀wets'eehxà ha dìì-le?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index