Search form

Matthew 19:4

4Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è wek'eyaahtı-le nì? Dıı nèè hòèlı̨ ekò Nǫ̀htsı̨ ‘dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko whehtsı̨,’ dek'eèhtł'è,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index