Search form

Matthew 20

Dǫ ełètłǫ gıts'àɂeèdì wegodıì

1“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: K'àowo ı̨łè dèè wets'ǫ sìı wek'e dǫ eghàlageeda ha nıwǫ. Eyıt'à k'omǫǫ̀dǫǫ̀ et'ıì dǫ hanıwǫ. 2Įłè satsǫ̀ą degoo gots'àɂeehdì ha goxè yatı whehtsı̨ tł'axǫǫ̀, dǫ eghàlageeda gha ededèè k'e ts'ǫ̀ goèhɂà.

3“K'omǫǫ̀dǫǫ̀ sìghaı̨waà hoòwo, łǫǫ̀tǫ nìı̨ɂǫ ekìıyeè k'e t'asìı nàedìı k'è gòlaa k'achı̨ ekǫ naèhtła. Ekǫ dǫ mǫ̀hdaa t'asìı hogehtsı̨-le ekìı nàgeèhza goaɂı̨. 4Gots'ǫ̀ hadı, ‘Naxı̨ sı sedèè k'e eghàlaahda. Ayìı ehkw'ıı sìı naxıts'àɂeehdì ha,’ gòhdı. 5Eyıt'à eyı dǫ sı ekǫ geède.

“Dzętanı eyıts'ǫ taı nìı̨ɂǫ k'àowo k'achı̨ dǫ hanıwǫ. 6Sı̨làı nìı̨ɂǫ k'àowo k'achı̨ dǫ hanıwǫ ekò, ı̨łaà dǫ eyıì-le ekǫ nàgeèhza goaɂı̨. Hadıì dagoehke, ‘Dànìghǫ dzę ghàà jǫ nàahza, t'asìı hòahtsı̨-le,’ gòhdı.

7“Dǫ eyı nàgeèhzaa sìı gıts'ǫ̀ hadı, ‘Dǫ wı̨ı̨zìı la goghàı̨ɂǫ-le ts'ıhɂǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,’ hagıìhdı.

“K'àowo gots'ǫ̀ hadı, ‘Naxı̨ sı sedèè k'e eghàlaahda,’ gòhdı.

8“Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò k'àowo edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, ‘Eghàlageedaa-dǫǫ̀ jǫ gı̨ı̨hɂà, dàtłǫ gıts'àɂeedì ha sìı gıts'àɂı̨ı̨hdì. Amìı nǫǫde la k'e nègı̨ı̨dee sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ gıts'àɂı̨ı̨hdì eyıts'ǫ amìı t'akwełǫ̀ǫ̀ la k'e nègı̨ı̨dee sìı nǫǫde gıts'àɂı̨ı̨hdì,’ edecheekeè gòhdı.

9“Dǫ sı̨làı nìı̨ɂǫ la k'e nègı̨ı̨dee sìı gıts'àɂeedì ha eyı nègı̨ı̨de ekò satsǫ̀ą degoo ı̨łè gıts'àɂeèdì. 10Dǫ t'akwełǫ̀ǫ̀ la k'e nègı̨ı̨de sìı gıts'àɂeedì ha eyı nègı̨ı̨de ekò ededı̨ denahk'e gıts'àɂeedì ha gı̨ı̨wǫ ı̨lè, hanìkò ededı̨ sı satsǫ̀ą degoo ı̨łè gıghǫ̀t'ǫ. 11Hazǫǫ̀ ełètłǫ gıts'àɂeèdì t'à k'àowo ts'ǫ̀ sǫagedı, 12hagedı, ‘Eyı dǫ nǫǫde la k'e nègı̨ı̨dee sìı ı̨łè sadzeè zǫ eghàlagı̨ı̨dà. Goxı̨ k'àhdzǫ la hazǫǫ̀ weghàlats'ı̨ı̨dà ne eyıts'ǫ sadeè nàtsoo nı eghàlats'ı̨ı̨dà hǫt'e. Hanìkò ededı̨ sìı goxètłǫ gıts'àneehdì,’ gıìhdı.

13“Eyı k'àowo hagòhdı, ‘Seàgı̨ą, naxıts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaehda nıìle. Satsǫ̀ą degoo ı̨łè k'èxa eghàlaahda ha hanì ełexè yatı ts'èhtsı̨ ı̨lè. 14Naxısǫǫ̀mbaà nìahwha xè naahdè. Dǫ nǫǫde la k'e nììtła sìı naxıxètłǫ wets'àɂeehdì ha dehwhǫ. 15Xàè sesǫǫ̀mbaà dàhłe ha dehwhǫǫ sìı sı̨ sets'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e. Dıı dǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehohɂa ha dehwhǫ t'à naxıgha nezı̨-le nì?’ gòhdı.

16“Eyıt'à amìı nǫǫde geèhkw'ee sìı t'akwe geèhkw'e ha, hanìkò amìı t'akwe geèhkw'ee sìı nǫǫde geèhkw'e ha hǫt'e,” Zezì hadıì goxè godo.

Zezì ełaàgıìhwhı ha k'achı̨ yeghǫ gode

17Zezì Jerusalem ts'ǫ̀ etłe ekò edecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke whatsǫǫ̀ nègòǫwa gà gots'ǫ̀ hadı, 18“Jerusalem ts'ǫ̀ ts'eedè ha. Ekǫ Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ tł'aàgehtè ha hǫt'e. Ełaàwı gha gısınìyaehtı ha. 19Eyı tł'axǫǫ̀ dǫ eyıì-le xàɂaa tł'aàgıhtè ha. Gık'adaedè ha, nàgeehkwa ha eyıts'ǫ dechı̨et'aa k'e dexegıìhtsò ha, hanìkò taı dzęę̀ nı̨dè naìdà ha,” Zezì gòhdı.

Ts'èko weza nàke Zezì ghǫhk'eè geke ha nıwǫ

20Ekìıyeè k'e Zebedee wets'èkeè Zezì t'asìı gogha hayele nıwǫ t'à, edeza nàke xè Zezì ts'ǫ̀ èhtła gà yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

21Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Negha ayìı dàhłe ha seneehwhǫ?” yèhdı.

Eyıt'à ts'èko hadı, “K'àowocho wheęlı̨ nı̨dè seza ı̨łè negà nàgòts'ehnèe whedaà awı̨ı̨le eyıts'ǫ ı̨łè negà gots'ı̨hts'ǫ whedaà awı̨ı̨le,” yèhdı.

22Zezì eyı ts'èko eyıts'ǫ weza ts'ǫ̀ hadı, “Ayìı aahkèe sìı wek'èahsǫ nıìle. Lıbò wets'ǫ ehdǫ ha sìı wets'ǫ aahdǫ ha dìì-le nì?” gòhdı.

“Hęɂę, hats'ede ha dìì-le,” gıìhdı.

23Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Lıbò wets'ǫ ehdǫ ha sìı naxı̨ sı wets'ǫ aahdǫ ha hǫt'e, hanìkò amìı segà nàgots'ehnèe wheda ha, eyıts'ǫ amìı segà gots'ı̨hts'ǫ wheda ha sìı sı̨ sets'ǫ̀ hoèlı̨ nıìle. Amìı segà wheke ha sìı Setà hòt'a gogha sıìgǫ̀ǫ̀là ı̨lè hǫt'e,” gòhdı.

24Wecheekeè hoònǫ sìı eyı ełechı nàke ayìı Zezì dagı̨ı̨hke ghǫ egıìkw'o ekò gık'èch'a. 25Zezì edecheekeè łą̀ą nègòǫla gà hagòhdı, “K'àowocho gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫ eyıì-le xàɂaa ts'ǫ̀ k'adahogedè, eyıts'ǫ gıcheekeè t'akwe geèhkw'ee sìı, ededı̨ sı, dǫ ts'ǫ̀ k'adahogedè, wek'èahsǫ hǫt'e. 26Hanìkò naxı̨ sìı naxıxè hagǫ̀ht'e ha nıìle. Naxıta amìı t'asìı deè elı̨ ha nıwǫǫ sìı naxıgha eghàlaedaa-dǫǫ̀ elı̨ ha hǫt'e 27eyıts'ǫ naxıta amìı t'akwe wheda ha nıwǫǫ sìı naxıcheekeè elı̨ ha hǫt'e. 28Dǫ-wet'àaɂàa-deè ededı̨ kò dǫ yegha eghàlageeda gha jǫ nììtła nıìle, hanìkò dǫ ts'àdı xè dǫ gha ełaàwı gha jǫ nììtła hǫt'e. Dǫ łǫ gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe gha ełaàwı ha hǫt'e,” Zezì edecheekeè gòhdı.

Dǫ nàke gıdaà goìlee k'aàt'ıì agejà

29Zezì eyıts'ǫ wecheekeè kǫ̀ta Jerıcho ts'ǫǫ̀ nageèhde ekò dǫ łǫ gok'èè geède. 30Dǫ nàke gıdaà goìlee sìı tı̨lıbàa geke. Zezì ekǫ naetłe ghǫ egıìkw'o ekò nagıìdzeh xè hagedı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, Davıd Weza, etegòı̨hɂı̨!” gedıì yagìzeh.

31Dǫ łǫ, “Ts'èwhı̨į̀ aaht'e!” gògedı, hanìkò k'èdaà hòtł'ò nagıìdzeh, “Gots'ǫ̀ K'àowo, Davıd Weza, etegòı̨hɂı̨!” gedıì yagìzeh.

32Zezì nììtła, gots'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ łaahtłe. Ayìı naxıgha dàhłe ha seahwhǫ?” gòhdı.

33Gıts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, gogha xègaat'ı̨ ha ts'ı̨ı̨wǫ,” gıìhdı.

34Zezì ededzeè t'à etegoòɂı̨ t'à godaà k'e whehdì. Ekòet'ıì gıdaà k'aàt'ıì ajà t'à Zezì k'ègeède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index