Search form

Matthew 20:13

13“Eyı k'àowo hagòhdı, ‘Seàgı̨ą, naxıts'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaehda nıìle. Satsǫ̀ą degoo ı̨łè k'èxa eghàlaahda ha hanì ełexè yatı ts'èhtsı̨ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index