Search form

Matthew 20:15

15Xàè sesǫǫ̀mbaà dàhłe ha dehwhǫǫ sìı sı̨ sets'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e. Dıı dǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehohɂa ha dehwhǫ t'à naxıgha nezı̨-le nì?’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index