Search form

Matthew 20:19

19Eyı tł'axǫǫ̀ dǫ eyıì-le xàɂaa tł'aàgıhtè ha. Gık'adaedè ha, nàgeehkwa ha eyıts'ǫ dechı̨et'aa k'e dexegıìhtsò ha, hanìkò taı dzęę̀ nı̨dè naìdà ha,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index