Search form

Matthew 20:2

2Įłè satsǫ̀ą degoo gots'àɂeehdì ha goxè yatı whehtsı̨ tł'axǫǫ̀, dǫ eghàlageeda gha ededèè k'e ts'ǫ̀ goèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index