Search form

Matthew 20:29

Dǫ nàke gıdaà goìlee k'aàt'ıì agejà

29Zezì eyıts'ǫ wecheekeè kǫ̀ta Jerıcho ts'ǫǫ̀ nageèhde ekò dǫ łǫ gok'èè geède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index