Search form

Matthew 20:34

34Zezì ededzeè t'à etegoòɂı̨ t'à godaà k'e whehdì. Ekòet'ıì gıdaà k'aàt'ıì ajà t'à Zezì k'ègeède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index