Search form

Matthew 20:6

6Sı̨làı nìı̨ɂǫ k'àowo k'achı̨ dǫ hanıwǫ ekò, ı̨łaà dǫ eyıì-le ekǫ nàgeèhza goaɂı̨. Hadıì dagoehke, ‘Dànìghǫ dzę ghàà jǫ nàahza, t'asìı hòahtsı̨-le,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index