Search form

Matthew 21:13

13Hagòhdı, “Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e: ‘Sekǫ̀ yats'ehtıı k'è gha gòɂǫ hǫt'e,’ hanìkò naxı̨ sìı ‘egeeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ gha kǫ̀’ gòwhahtsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index