Search form

Matthew 21:19

19Tı̨lıbàa ts'ı nàı̨ɂa yaɂı̨ t'à yets'ǫ̀ èhtła, hanìkò wek'e jìecho whìle, ı̨t'ǫ̀ą zǫ wek'e whela. Eyıt'à ts'ı ts'ǫ̀ hadı, “K'achı̨ nekw'ıhchı̨į̀ k'e jìecho dehshe hǫı̨lı̨ ha-le!” hadı. Ekòet'ıì ts'ı whegǫǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index