Search form

Matthew 21:20

20Wecheekeè eyı hagòjà gıaɂı̨ t'à sıì gıgha enıìyah, hagedı, “Dànıt'à dıı jìechots'ıì sıì ı̨whąą̀ whegǫǫ̀ ajà?” hagedıì dałegeehke.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index