Search form

Matthew 21:21

21Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, naxıgha ehkw'ı-ahodı xè dìì dahwhǫ-le nı̨dè jìechots'ıì dàhłàa sìı naxı̨ sı haahłe ha dìì nıìle. Eyı wenahk'e hòahtsı̨ ha dìì-le. Dıı shìh ts'ǫ̀ dıı haahdı, ‘Yeè tèe ts'ǫ̀ adı̨ı̨le,’ dahdı nı̨dè wek'ę̀ę̀ agode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index