Search form

Matthew 21:31

31“Eyıt'à eyı weza nàke sìı amìı edetànì k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà?” Zezì gòhdı.

Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Edeza t'akwełǫ̀ǫ̀ daı̨hkee sìı,” gıìhdı. Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, sǫǫ̀mba-nàgehtsį̀ı̨-dǫǫ̀ egedì-le eyıts'ǫ ts'èkojıı naxıkwe-t'ıì Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ goyageedè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index