Search form

Matthew 21:32

32John-Baptıst dànì ehkw'ı ts'eedaa t'à naxıts'ǫ̀ goı̨de ı̨lè, hanìkò naxıgha ehkw'ı adı-le. Ekò sǫǫ̀mba-nàgehtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ ts'èkojıı gıgha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Eyı naxıdaà hanàhòwo, hanìkò edek'eahłı̨-le xè ehkw'ı adı weahwhǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index