Search form

Matthew 21:34

34Jìecho dıìdìı agòjà ekò jìecho mǫ̀hdaa gıgha nàhtsį̀ gha edecheekeè mǫ̀hdaa ededèè k'e ts'ǫ̀ goèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index