Search form

Matthew 21:43

43“Eyıt'à naxıts'ǫ̀ dıı haehsı̨: Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı naxıghǫ naìchı ha eyıts'ǫ dǫ eyıì-le wınì k'ę̀ę̀ eghàlageeda ha sìı gıghaelı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index