Search form

Matthew 21:46

46Dageechı ha gı̨ı̨wǫ, hanìkò dǫ Zezì k'èè k'egedèe sìı nakwenàoɂǫǫ ne gı̨ı̨hwhǫ t'à gots'àgeejı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index