Search form

Matthew 22

Dǫ honìdza gha nàsı̨ hołè wegodıì

1Zezì k'achı̨ godı t'à goxè godo, hadı: 2“Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ dıı lanì hǫt'e: K'àowocho weza honìda ha yegha nàsı̨ whehtsı̨. 3Dǫ goxè shègezhe ha sìı edecheekeè gots'ǫ̀ goèhɂà. ‘Jǫ nàahdè,’ gògedı ha, hanìkò eyı dǫ nàsı̨ nàgedè ha gı̨ı̨wǫ-le.

4“Eyıt'à k'àowocho k'achı̨ edecheekeè ekǫ goèhɂà, hagòhdı, ‘Eyı dǫ gıts'ǫ̀ dıı haahdı: “Hòt'a nàsı̨ hołè ha. Gots'ǫ k'àowocho wets'ǫ ejıe łek'àa ts'atà et'è ha wetagı̨ı̨hwho. T'asìı hazǫǫ̀ ts'atà whela ne t'à jǫ aahdè,” gìahdı,’ k'àowocho edecheekeè gòhdı.

5“Hanìkò eyı dǫ k'àowocho wecheekeè ts'ǫnegı̨ı̨ɂà-le. T'asį̀ı̨ ts'ǫ̀ nageèhde; ı̨łè wets'ǫ dèè goehshee k'è ts'ǫ̀ ajà eyıts'ǫ ı̨łè wets'ǫ nàedìı k'è gòɂǫǫ ts'ǫ̀ ajà. 6Eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa wecheekeè dagogıachì gà gogeèht'ı gà ełaàgogį̀ı̨hdè. 7K'àowocho sıì ìch'è. Edets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ eyı dǫ yecheekeè ełaàgogį̀ı̨hdèe sìı ts'ǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Eyı dǫ negezı̨-le sìı godıhogèhtsı̨ eyıts'ǫ gıkǫ̀ta gok'egı̨ı̨hk'ǫ.

8“Eyı tł'axǫǫ̀ k'àowocho edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, ‘Seza honìdzaa sìı wenàsı̨ hołè ha nìkw'o, hanìkò dǫ goxè shègezhe ha ı̨lèe sìı negezı̨-le t'à jǫ geedè ha dehwhǫ-le. 9Tı̨lı k'e ts'ǫ̀ aahde. Ekǫ dǫ gıahɂį̀ı̨ sìı goxè nàsı̨ ghǫ shègıızhe gìahdı,’ gòhdı. 10Eyıt'à wecheekeè tı̨lı k'e ts'ǫ̀ geède, dǫ nezı̨ı̨ eyıts'ǫ dǫ nezı̨-le gogį̀į̀hɂǫǫ sìı nàgogı̨ı̨htsı̨. Eyıt'à kǫ̀ gocho nàsı̨ hołèe sìı goyìı dǫ dàgoòɂǫ agòjà.

11“K'àowocho goyaèhtła, dǫ hazǫǫ̀ eyı geèhkw'ee sìı gonı k'etło ekò dǫ ı̨łè goht'ǫ nezı̨ı̨ t'à-at'ı̨-le gota wheda yaɂı̨. 12Yets'ǫ̀ hadı, ‘Seàgı̨ą, seza honìdza hǫt'e. Eyıt'à dànìghǫ goht'ǫ nezı̨ı̨ t'à-aąt'ı̨-le?’ yèhdı. Eyı dǫ aıdì whìle.

13“Eyıt'à k'àowocho edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, ‘Wılà eyıts'ǫ wekè ełèahzha gà mǫ̀ht'a xàweahxà. Edı̨į̀ togoòtł'òo sìı ekǫ ts'ǫ̀ aweahłe; ekǫ dǫ getse xè dagı̨ı̨ɂa ha.’

14“Dǫ łǫ gıkayaetı, hanìkò mǫ̀hdaa zǫ goxè geèhkw'e ha gıts'į̀hchì,” Zezì hadıì goxè godo.

Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì geèhdzà

15Zezì hadıì goxè goado tł'axǫǫ̀ Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı whatsǫǫ̀ nègı̨ı̨de gà ełets'ǫ̀ gogede. Dageehke t'à geèhdzà ha gı̨ı̨wǫ. Edahxǫ ekǫ-le xàyaı̨htı nı̨dè weyatıì t'à gık'e nìdahogeeɂà ha ełexè yatı gèhtsı̨. 16Gıcheekeè eyıts'ǫ Herodıan gı̨ı̨lı̨ı̨ mǫ̀hdaa Zezì ts'ǫ̀ gogeèhɂà. Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “K'àowo, ehkw'ı zǫ goı̨de wek'èts'eezǫ, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò ghǫ ehkw'ı dǫ hoghàı̨htǫ. Dǫ dàhòt'ı̨ı̨ agı̨ı̨t'ee sìı negha wet'àaɂà-le t'à, dǫ ayìı geèhkw'ǫ ha gı̨ı̨wǫǫ sìı k'ę̀ę̀ goı̨de nıìle. 17Eyıt'à dıı weghǫ dàneewǫ gots'ǫ̀ haı̨dı. K'àowodeè Caesar, sǫǫ̀mba wets'àts'eehdìı sìı asį̀į̀ eyı negha ehkw'ı ne?” gıìhdı.

18Hanìkò ekǫ-le xàyahtı ha gı̨ı̨hwhǫ t'à agedıı sìı Zezì gok'èezǫ. Eyıt'à gots'ǫ̀ hadı, “Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Ayìıha seahdzà xè seyatıì t'à sek'e nìdahoahɂà ha dahwhǫ? 19Satsǫ̀ą dèe-ts'ǫ̀-k'àowo wets'àɂahdìı sìı weghàıhdà,” gòhdı. Eyıt'à satsǫ̀ą degoo gıghàèchì. 20Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Amìı wekwì eyıts'ǫ wıızì dek'e wheɂǫ?” gòhdı.

21“K'àowodeè Caesar,” gıìhdı.

Eyıt'à Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè ayìı k'àowodeè wets'ǫ ne sìı weghàahłe, eyıts'ǫ ayìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ne sìı Nǫ̀htsı̨ ghàahłe,” gòhdı.

22Eyı hadıı sìı gıgha enıìyah t'à gıts'ǫǫ̀ nageèhde.

Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì geèhdzà

23Eyı dzęę̀ k'e Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı mǫ̀hdaa Zezì ts'àgede. Įdaà nı̨dè dǫ naìdà ha sìı gıgha ehkw'ı-ahodı-le. Zezì eyı ghǫ dageehke ha gı̨ı̨wǫ t'à gıts'àwhede. 24Hagedı, “K'àowo, Moses dıı hanì gogha nàowo enı̨ı̨tł'è: ‘Dǫ wezaa gǫ̀hłı̨-le et'ıì ełaàwı hanìkò wets'èkeè ı̨łaà eda nı̨dè wechı yets'èkeè nayìchı ha hǫt'e, edı̨ı̨de gha chekoa nììle ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è. 25Ełechı łǫ̀hdı̨ gǫ̀hłı̨ ı̨lè ts'edı. Goı̨de t'akwełǫ̀ǫ̀ ts'èko į̀hchì, hanìkò wezaa gǫ̀hłı̨-le-t'ıì ełaı̨wo. Eyıt'à wechı yet'ǫ̀ whedaa sìı yets'èkeè xè honǫ̀ǫdza. 26Ededı̨ sı ełaı̨wo, eyıts'ǫ wechı taı t'à whedaa eyı sı hajà, eyıts'ǫ łǫ̀hdı̨ geet'eè hazǫǫ̀ gıxè hagòjà. 27Nǫǫde ts'ǫ̀ ts'èko ededı̨ sı ełaı̨wo. 28Eyıt'à dǫ naìdàa dzęę̀ k'e nı̨dè eyı ts'èko ełechı łǫ̀hdı̨ hazǫǫ̀ goxè hǫat'į̀ ne t'à amìı ts'èkeè elı̨ ha?” gedıì Zezì dageehke.

29Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ enıìyah t'à wegha dìì-le sìı wek'èhoahsǫ-le t'à, ekǫ-le naxıgha ehkw'ı-ahodı. 30Dǫ naìdàa dzęę̀ k'e nı̨dè ełexè honìgedè ha nıìle, yak'eet'ı̨į̀ lagı̨ı̨t'e ha hǫt'e. 31Dǫ ełaı̨dèe nagìdà ha sìı eyı ghǫ naxıdaıhsį̀: Nǫ̀htsı̨ dàdıı sìı wek'eyaahtı-le nì? 32Edeghǫ dıı hadı ı̨lè: ‘Abraham Wenǫ̀htsı̨, Isaac Wenǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ Jacob Wenǫ̀htsı̨ aht'e,’ dek'eèhtł'è. Eyıt'à dǫ ełaı̨dè gha Nǫ̀htsı̨ elı̨ nıìle, dǫ geedaa sìı gha Nǫ̀htsı̨ elı̨ hǫt'e,” Zezì gòhdı.

33Dànì dǫ hoghàehtǫǫ sìı dǫ hazǫǫ̀ gıìkw'o ekò weyatıì sıì gıgha enıìyah dìì.

Nàowo denahk'e wet'àaɂàa deè

34Zezì, Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı agııdì whìle agǫ̀ǫ̀là ghǫ egıìkw'o ekò Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ełègı̨ı̨de. 35Gıts'ǫ dǫ ı̨łè Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'èhoezǫǫ deè sìı Zezì daehke t'à yeèhdzà. 36“K'àowo, Moses wenı̨htł'è gots'ǫ ayìı nàowo denahk'e wet'àaɂà?” yèhdı.

37Zezì yets'ǫ̀ hadı, “ ‘Naxıdzeè hazǫǫ̀ t'à, naxıdą̀ązhį̀ı̨ sı t'à, eyıts'ǫ naxınì sı t'à Nǫ̀htsı̨ weghǫnıahtǫ ha hǫt'e.’ 38Eyı nàowo t'akwełǫ̀ǫ̀ wheɂǫǫ sìı denahk'e wet'àaɂà hǫt'e. 39Nàowo wek'èè wheɂǫǫ sìı dıı hanì dek'eèhtł'è: ‘Edeghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ naxèot'ı̨ gıghǫnıahtǫ ha hǫt'e.’ 40Moses wenı̨htł'è eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è hazǫǫ̀ eyı nàowo deè nàke sìı ghǫ agedı ı̨lè,” Zezì gòhdı.

Chrıst wèts'edıı sìı amìı weza hǫt'e?

41Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ełegà nàgeèhza ekò Zezì dagoehke, 42“Chrıst wèts'edıı sìı weghǫ dàahwhǫ? Amìı weza ne?” gòhdı.

“K'àowocho Davıd Weza ne,” gıìhdı.

43Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè dànìghǫ k'àowocho Davıd Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà ‘sets'ǫ̀ K'àowo’ yèhdı, dek'eèhtł'è. K'àowocho Davıd yeghǫ dıı hadı ı̨lè:

44‘Gots'ǫ̀ K'àowo, sets'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ hadı, Amìı nets'ǫ̀ xànegı̨ı̨ɂaa sìı hazǫǫ̀ gıghǫı̨hnè anehłe gots'ǫ̀, nàgòts'ehnèe segà wheęda,’ dek'eèhtł'è.

45K'àowocho Davıd ‘sets'ǫ̀ K'àowo’ yèhdı, hanì dek'eèhtł'è nı̨dè dànì yeza elı̨ welì?” Zezì gòhdı. 46Agııdì whìle agejà. Į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agedle ha gı̨ı̨wǫ-le t'à, ekò gots'ǫ t'asìı ghǫ Zezì dageehke-le agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index