Search form

Matthew 22:12

12Yets'ǫ̀ hadı, ‘Seàgı̨ą, seza honìdza hǫt'e. Eyıt'à dànìghǫ goht'ǫ nezı̨ı̨ t'à-aąt'ı̨-le?’ yèhdı. Eyı dǫ aıdì whìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index