Search form

Matthew 22:18

18Hanìkò ekǫ-le xàyahtı ha gı̨ı̨hwhǫ t'à agedıı sìı Zezì gok'èezǫ. Eyıt'à gots'ǫ̀ hadı, “Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Ayìıha seahdzà xè seyatıì t'à sek'e nìdahoahɂà ha dahwhǫ?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index