Search form

Matthew 22:21

21“K'àowodeè Caesar,” gıìhdı.

Eyıt'à Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè ayìı k'àowodeè wets'ǫ ne sìı weghàahłe, eyıts'ǫ ayìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ne sìı Nǫ̀htsı̨ ghàahłe,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index