Search form

Matthew 22:28

28Eyıt'à dǫ naìdàa dzęę̀ k'e nı̨dè eyı ts'èko ełechı łǫ̀hdı̨ hazǫǫ̀ goxè hǫat'į̀ ne t'à amìı ts'èkeè elı̨ ha?” gedıì Zezì dageehke.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index