Search form

Matthew 22:4

4“Eyıt'à k'àowocho k'achı̨ edecheekeè ekǫ goèhɂà, hagòhdı, ‘Eyı dǫ gıts'ǫ̀ dıı haahdı: “Hòt'a nàsı̨ hołè ha. Gots'ǫ k'àowocho wets'ǫ ejıe łek'àa ts'atà et'è ha wetagı̨ı̨hwho. T'asìı hazǫǫ̀ ts'atà whela ne t'à jǫ aahdè,” gìahdı,’ k'àowocho edecheekeè gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index