Search form

Matthew 22:5

5“Hanìkò eyı dǫ k'àowocho wecheekeè ts'ǫnegı̨ı̨ɂà-le. T'asį̀ı̨ ts'ǫ̀ nageèhde; ı̨łè wets'ǫ dèè goehshee k'è ts'ǫ̀ ajà eyıts'ǫ ı̨łè wets'ǫ nàedìı k'è gòɂǫǫ ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index