Search form

Matthew 23:16

16“Naxıdaà goìlee kò dǫ k'egıahɂı̨ t'à naxıgha hoìla nechà ha. Dǫ gıts'ǫ̀ dıı haahdı, ‘Dǫ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho wıızì t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè wet'àaɂà nıìle. Hanìkò sǫǫ̀mbaekwo Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho k'e whelaa t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè edeyatıì k'èdì ha hǫt'e,’ dahdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index