Search form

Matthew 23:18

18Eyıts'ǫ dıı haahdı hǫt'e: ‘Kwe-ladà k'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ǫ sìı eyı ladà wıızì t'à dǫ yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè wet'àaɂà nıìle,’ dahdı, ‘Hanìkò Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ǫ sìı t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè edeyatıì k'èdì ha hǫt'e,’ dahdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index