Search form

Matthew 23:23

23“Naxı̨ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èahdìı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ Pharısee yàahłı̨ı̨ sìı, sıì naxıgha hoìla nechà ha. Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Įt'ǫ̀ hazǫǫ̀ xàɂaa nàahtsį̀ı̨ sìı wets'ǫ hoònǫ ı̨łè Nǫ̀htsı̨ ghàahɂà. Hanìkò nàowo wet'àaɂàa sìı ts'ǫnıahɂà-le. Dıı sìı nàowo wet'àaɂà hǫt'e: ehkw'ı ełesınìyats'ehtıı, etełets'eèɂı̨ı̨ eyıts'ǫ ełets'ǫ̀ ehkw'ı ts'eedaa. Eyı nàowo weghàlaahda ha hǫt'e ı̨lè eyıts'ǫ hòt'a ayìı nezı̨į̀ weghàlaahdaa sìı, wedę aahłe ha-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index