Search form

Matthew 23:24

24Naxı̨ sìı naxıdaà goìlee kò dǫ k'egıahɂı̨! T'asìı aahdǫǫ sìı weta ts'o nechà-lea xàahchı, hanìkò ejıe nechàa nałaahtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index