Search form

Matthew 23:25

25“Naxı̨ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èahdìı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ Pharısee yàahłı̨ı̨ sìı naxıgha hoìla nechà ha. Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Lıbò eyıts'ǫ kw'à weka zǫ nezı̨į̀ wek'enaahtse, hanìkò naxıdzeè yìı aahdı-le xè t'aahwhǫ k'ę̀ę̀ zǫ aahda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index