Search form

Matthew 23:28

28Eyı lanì ehkw'ı aahda k'ę̀ę̀ naxègaat'ı̨, hanìkò naxıdzeè yìı t'aats'ǫǫ̀ hoahts'ì k'ę̀ę̀ aahda eyıts'ǫ hołı̨ı̨-nàowoò k'ę̀ę̀ nànıahdè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index