Search form

Matthew 23:3

3Eyıt'à gık'èaht'e eyıts'ǫ dànaxègedı k'ę̀ę̀ eghàlaahda. Hanìkò dànì dǫ hoghàgeehtǫ k'ę̀ę̀ geeda nıìle t'à, dànì k'ehogeɂaa sìı gıxèahɂı̨-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index