Search form

Matthew 23:31

31Haahdı ghàà naxıcho nakwenàoɂǫǫ ełaàgogį̀ı̨hdèe sìı gıts'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ aaht'e edèahdı, eyıt'à edek'e nìdahoaht'à hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index