Search form

Matthew 23:33

33“Naxı̨ sìı wehłı̨ı̨ weza laaht'e! Wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ch'à edaxàahdè ha dahwhǫ nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index