Search form

Matthew 23:6

6Nàsı̨ hołè-ı̨dè ı̨daà daèhchı̨ whelaa eyıts'ǫ ełègehdèe-kǫ̀ goyìı dǫ wet'àaɂàa gha daèhchı̨ whelaa sìı k'e geèhkw'e ghageewı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index