Search form

Matthew 24

Chrıst jǫ ts'ǫ̀ anade ha nìkw'o nı̨dè ayìı ghàà wek'èhoedzǫ ha

1Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫǫ̀ naèhtła ekò wecheekeè gıts'ǫ̀ geède, hagıìhdı, “Waı̨da, eyı kǫ̀-gocho sıì wèdaat'ı̨,” gıìhdı. 2Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Eyı kǫ̀-gocho wèdaat'ı̨ı̨ weghàahda nì? Ehkw'ı anaxèehsı̨, kwe ı̨łè kò ełeka dawhela ha nıìle, hazǫǫ̀ hodàetł'ì ha hǫt'e,” gòhdı.

3Zezì shìh Olıvet gòyeh ekǫ wheda ekò wecheekeè whatsǫǫ̀ gıts'ǫ̀-ède, hagıìhdı, “Dàht'e-ı̨dè hagode ha sìı gots'ǫ̀ haı̨dı, eyıts'ǫ nǫǫde dzęę̀ jǫ anaąde ha nìkw'o nı̨dè ayìı ghàà wek'èts'eezǫ ha?” wecheekeè gıìhdı.

4Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hotıì kexoahdı, naxıghǫyagııɂà sǫ̀ǫ̀. 5Dǫ łǫ sıızì t'à-aget'ı̨ xè ‘Chrıst aht'e,’ gedı ha eyıts'ǫ dǫ łǫ ghǫyageeɂà t'à gogha ehkw'ı agedı ha. 6Ełegegǫ ghǫ aàhkw'o ha, hanìkò weghǫ dahjı̨-le. T'akwełǫ̀ǫ̀ eyı hazǫǫ̀ hagode ha hǫt'e, hanìkò ekòet'ıì nǫǫde dzęę̀ k'e nèhòkw'ı ha nıìle. 7Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ełegegǫ ha. Hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ bò whìle agode ha eyıts'ǫ dèè hòtł'ò nàgoìdà ha. 8Eyı hazǫǫ̀ hagode ha sìı ts'èko wezaa gòhłè ha nìkw'o nı̨dè t'akwełǫ̀ǫ̀ wegha eya xèhoìwıı sìı eyı lagode ha hǫt'e.

9“Ekìıyeè k'e nı̨dè k'aodèe tł'aànaxegììle ha. Danaxegį̀ı̨hɂa xè ełaànaxegìhde ha. Sı̨ sets'ıhɂǫ̀ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ naxıdzagı̨ı̨hwhǫ ha. 10Ekìıyeè k'e dǫ łǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le agode ha, eyıts'ǫ k'aodèe ghàłegìle ha eyı xè ełedzagı̨ı̨hwhǫ ha hǫt'e. 11Eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ ehkw'ı agedı-le łǫ agode ha, dǫ łǫ ghǫyageeɂà ha. 12Deɂǫ̀ǫ̀ dǫ łǫ nàowołı̨ı̨ zǫ gı̨ı̨wǫ agode ha t'à dǫ ełeghǫnegeètǫ-le agede ha. 13Hanìkò amìı nǫǫde ts'ǫ̀ wegha ehkw'ı-ahodıı sìı edaxàeda ha. 14Hazǫǫ̀ nèk'e Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ wegodıì nezı̨ı̨ dǫ hoghàgogeehtǫ ha. Hanì-ı̨dè dǫ hazǫǫ̀ godı nezı̨ı̨ k'ègeezǫǫ̀ agede ha eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè nǫǫde dzęę̀ nèhòkw'ı ha.

15“Nakwenàoɂǫǫ Danıel t'asìıłı̨ı̨ ghǫ ı̨ı̨tł'è ı̨lèe sìı asį̀į̀ wenaahdì? (Amìı yek'eyahtıı sìı yenıedì welì.) Eyı t'asìıłı̨ı̨ sìı degaı k'è gòɂǫǫ goyìı nàı̨ɂa ha, eyı wets'ıhɂǫ̀ degaı k'è gòɂǫǫ sìı tsį̀gowı ha. 16Ekìıyeè k'e nı̨dè dǫ Judea nèk'e nàgedèe sìı shìhta ts'ǫ̀ kwı̨gııhdè. 17Eyı dzęę̀ k'e dǫ edekǫ̀ dahmò ka wheda nı̨dè wekǫ̀ goyìı t'asìı whelaa ts'ǫ̀ hodàwetła-le. 18Eyıts'ǫ dǫ ededèè k'e eghàlaeda nı̨dè edeɂeè nıìɂah ha edekǫ̀ nǫǫ̀wetła-le. 19Eyı dzęę̀ k'e nı̨dè ts'èko chekoa xè hotıì geeda-le eyıts'ǫ bebìa t'ògeht'ò agehɂı̨ı̨ sìı, sıì gıxè hoìla ha hǫt'e! 20-21Ekìıyeè k'e kwı̨ahdè nı̨dè dǫ hazǫǫ̀ sıì dagı̨ı̨ɂa ha t'à Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e agode ha-le eyıts'ǫ xo k'e agode ha-le gha yaahtı. Dıı nèè hòèlı̨ gots'ǫ dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ dǫ haį̀tł'ò dagı̨ı̨ɂà whìle, eyıts'ǫ k'achı̨ hanagode ha nıìle. 22Eyı hagode ha sìı weghǫnahǫ̀t'eè adlà-le nı̨dè dǫ wı̨ı̨zìı edaxàeda ha nıìle. Hanìkò amìı Nǫ̀htsı̨ gòį̀hchìı sìı gıgha dzę łǫ-lea adle ha. 23Ekìıyeè k'e nı̨dè dǫ naxıts'ǫ̀ dıı hagedı nı̨dè, ‘Chrıst jǫ wheda!’ hanì-le-ı̨dè ‘Yeè wheda,’ hagedı nı̨dè, naxıgha ehkw'ı agııdì-le. 24Dǫ mǫ̀hdaa hogets'ì t'à dıı hagedı ha, ‘Chrıst aht'e,’ hanì-le-ı̨dè ‘Nakwenàoɂǫǫ aht'e,’ hagedı xè enıìyah nechàa hogehtsı̨ ha. Dǫ ghǫdageehnè ha dìì-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ dǫ gòį̀hchìı sìı eyı kò goghǫdageehnè ha. 25Hanìkò hagode kwe naxıts'ǫ̀ haehsı̨ı̨ sìı hotıì wenaahdì nǫǫ̀.

26“Eyıt'à, ‘Ekìı-ka nèk'e ekǫ wheda,’ dǫ naxıts'ǫ̀ hagedı nı̨dè, ekǫ aahdè-le. Hanì-le-ı̨dè, ‘Jǫ kǫ̀ goyìı wheda,’ gedı nı̨dè naxıgha ehkw'ı agııdì-le. 27K'àbatsǫ̀ǫ̀ gots'ǫ kǫ̀-naìtł'ı̨ nı̨dè dą̀ą ts'ǫǫ̀hk'e dǫ nàgedèe sìı ededı̨ kò geɂį̀ ha; Dǫ-wet'àaɂàa-deè jǫ ts'ǫ̀ anajà nı̨dè eyı lagode ha. 28Edı̨į̀ t'asìıweè whedaa sìı ekǫ tatsǫ̀gaà ełègehdè hǫt'e.

29“Hanì dǫ gıxè hoìla tł'axǫǫ̀-t'ıì sa daaɂa-le agode ha, adzęzah xè togoòtł'ò agode ha, eyıts'ǫ whǫ̀ hazǫǫ̀ hodàetł'ì xè yat'a hòtł'ò nàgoìdà ha.

30“Eyı dzęę̀ k'e Dǫ-wet'àaɂàa-deè yat'a wègoèht'į̀ ha eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ geejı̨ xè getse ha. Dǫ-wet'àaɂàa-deè enıìyah t'à nàtso xè k'oh k'e nììtła geɂį̀ ha. 31Dechı̨shì hòtł'ò dedı ekìıyeè k'e nı̨dè, Dǫ-wet'àaɂàa-deè edeyak'eet'ı̨į̀ dıı nèk'e hazǫǫ̀ welǫ ts'ǫ̀ gohɂa ha, Nǫ̀htsı̨ dǫ gòį̀hchìı sìı nàgogehtsį̀ ha.

32“Jìechots'ıì weghàà dıı hanì hoghànaxeehtǫ: Ts'ı wets'ıhchı̨į̀ dezhì-le at'ı̨ xè wets'ǫ ı̨t'ǫ̀ą xàłaekè nı̨dè hòt'a ı̨mbè agode ha ts'ǫ̀ whaà-le wek'èts'eezǫ hǫt'e. 33Eyı xèht'eè t'asìı hazǫǫ̀ ghǫ goıhdee sìı weghàahdaà aahjà nı̨dè weghàà eyı dzęę̀ ts'ǫ̀ nıwà-le nèhòkw'o hǫt'e wek'èahsǫ ha. 34Ehkw'ı anaxèehsı̨, ekìıyeè k'e dǫ geedaa sìı eyı hazǫǫ̀ hagode kwe ełaàgede ha nıìle. 35Yak'e eyıts'ǫ dèè whìle agode ha hǫt'e, hanìkò seyatıì wı̨ı̨zìı sìı whìle ade ha nıìle.

Ayìı dzęę̀ k'e agode ha sìı wek'èhoedzǫ nıìle

36“Dǫ wı̨ı̨zìı ayìı dzęę̀ k'e agode ha sìı yek'èezǫ nıìle, yak'eet'ı̨į̀ kò gık'èezǫ nıìle, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Weza ededı̨ kò yek'èezǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨-Gotà ededı̨ zǫ yek'èezǫ hǫt'e. 37Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtła nı̨dè t'akwe Noah dıı nèk'e nàı̨dè ekò dànì dǫ gı̨ı̨dàa sìı eyı xèht'eè lagode ha. 38Dèè te teètł'ı kwe dǫ shègezhe, gedǫ, eyıts'ǫ ełexè honìgedè ı̨lè. Noah elàcho yìetła gots'ǫ̀ hagıat'į̀. 39Gıxè dàgode ha gık'èezǫ-le, hǫtsaa gıxè dèè te teètł'ı, dǫ hazǫǫ̀ tı t'à ełaàgı̨ı̨dè. Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè hotıì eyı lagode ha hǫt'e. 40Ekìıyeè k'e dǫ nàke dèè k'e eghàlageedaa sìı ı̨łè nıwıìtè ha, eyıts'ǫ ı̨łè aìda ha. 41Eyıts'ǫ ts'èko nàke ełexè łè nàgeedee sìı ı̨łè nıwıìtè ha, eyıts'ǫ ı̨łè aìda ha.

42“Eyıt'à kexoahdı! Ayìı dzęę̀ k'e naxıts'ǫ̀ K'àowo jǫ nììtła ha sìı wek'èahsǫ nıìle. 43Eyıt'à dıı wedaànıahdè: Edahxǫ dǫ wekǫ̀ enìxàgı̨ı̨zhì ts'ııdì. Dǫ wekǫ̀ gòɂǫǫ sìı ayìı sadzeè k'e eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ yekǫ̀ enìxàezhì ha yek'èezǫ nı̨dè, wekǫ̀ enìxàgeezhì ch'à kexoehdı ha ı̨lè. 44Naxı̨ sı, Dǫ-wet'àaɂàa-deè ayìı sadzeè k'e wexaahłı-le sìı k'e nììtła ha ne t'à, wegha ts'atà dahkw'e ha hǫt'e.

45“Dǫ nezı̨ı̨ aahłı̨ xè goahsǫǫ̀ k'ehoahɂa. Eyı hanıı dǫ sìı wets'ǫ k'àowo edecheekeè hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowoò ayele ha. Weghǫ shèts'ezhee gı̨ı̨wǫ nı̨dè goghàɂeedı ha. 46Wets'ǫ k'àowo nǫ̀ǫtła nı̨dè wecheekeè hanì yegha eghàlaeda yaɂı̨ nı̨dè, eyı dǫ wexè sìghà ha hǫt'e. 47Ehkw'ı anaxèehsı̨, eyı k'àowo sìı t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı yets'ǫ̀ k'àowo ayele ha. 48Ekò edahxǫ eyı dǫ wejıı t'à, edets'ǫ̀ dıı hadı, ‘Sets'ǫ̀ k'àowo whaà ts'ǫ wewhìle,’ 49eyıt'à k'àowo wecheekeè dagǫ̀ǫhɂa eyıts'ǫ ededı̨ shètı̨ xè yedǫ zǫ k'alawo. 50Wets'ǫ k'àowo dàht'e nǫ̀ǫtła ha yexaelı-le dzęę̀ k'e hǫtsaa nììtła ha. 51K'àowo hòtł'ò nàyeehkwa ha eyıts'ǫ dǫ degaı degeetsı̨ı̨ sìı gota whedaà ayele ha. Ekǫ dǫ getse xè gıgha hoìla ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index