Search form

Matthew 24:27

27K'àbatsǫ̀ǫ̀ gots'ǫ kǫ̀-naìtł'ı̨ nı̨dè dą̀ą ts'ǫǫ̀hk'e dǫ nàgedèe sìı ededı̨ kò geɂį̀ ha; Dǫ-wet'àaɂàa-deè jǫ ts'ǫ̀ anajà nı̨dè eyı lagode ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index