Search form

Matthew 24:3

3Zezì shìh Olıvet gòyeh ekǫ wheda ekò wecheekeè whatsǫǫ̀ gıts'ǫ̀-ède, hagıìhdı, “Dàht'e-ı̨dè hagode ha sìı gots'ǫ̀ haı̨dı, eyıts'ǫ nǫǫde dzęę̀ jǫ anaąde ha nìkw'o nı̨dè ayìı ghàà wek'èts'eezǫ ha?” wecheekeè gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index