Search form

Matthew 24:35

35Yak'e eyıts'ǫ dèè whìle agode ha hǫt'e, hanìkò seyatıì wı̨ı̨zìı sìı whìle ade ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index