Search form

Matthew 25:14

K'àowo eyıts'ǫ wecheekeè taı gıgodıì

14Zezì hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ dıı hanì hòɂǫ ha: Dǫ ahxee ı̨łè t'asį̀ı̨ gǫǫwà ts'ǫ̀ kǫ̀taetła kwe dǫ hazǫǫ̀ yegha eghàlaìdèe sìı gokayaı̨htı gà t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı ts'ǫ̀ k'ahogedè agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index