Search form

Matthew 25:31

Gosınìyaetıı dzęę̀ k'e nı̨dè

31Zezì hadı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè enıìyah t'à nàtso xè nììtła nı̨dè, wets'ǫ yak'eet'ı̨į̀ gıxè at'ı̨ ha, eyıts'ǫ yak'e gots'ǫ k'àowocho elı̨ xè ededaèhchı̨cho k'e wheda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index