Search form

Matthew 25:45

45“K'àowocho hagòhdı ha, ‘Ehkw'ı anaxèehsı̨, dıı dek'aɂį̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ nàgòts'ehnèe nàgeèhzaa sìı gıgha t'asìı haahłà-le nı̨dè sı̨ segha t'asìı haahłà-le hǫt'e,’ gòhdı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index