Search form

Matthew 26:14

Zhıdàà Zezì k'aodèe gotł'aàyį̀ı̨htı̨

14Eyı tł'axǫǫ̀ wecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke gots'ǫ ı̨łè, Zhıdàà-Iscarıyot wìyeh sìı yahtıı-gha-k'aodèe ts'ǫ̀ èhtła,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index