Search form

Matthew 26:18

18Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Jerusalem ts'ǫ̀ aahdè, ekǫ dǫ ı̨łè ts'àahdè, wets'ǫ̀ haahdı, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo dıı hadı: Segha nèhòkw'ı ts'ǫ̀ whaà-le agòjà. Nekǫ̀ secheekeè gıxè Passover gha nàsı̨ ehtsı̨ ha, hadı,’ hawèahdı,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index