Search form

Matthew 26:25

25Zhıdàà, Zezì k'aodèe tł'aàyehtè ha sìı, hadı, “K'àowo, sı̨ asį̀ı̨dı-le nì?”

Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, nı̨ anèehsı̨,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index