Search form

Matthew 26:26

26Shègezhe ekò Zezì łèt'è nıìchı gà yek'eèyaı̨htı. Eyı tł'axǫǫ̀ łèt'è tàyı̨ı̨zhì, edecheekeè goghàyı̨ı̨dì, hadı, “Dıı łèt'è ààhchı, weghǫ shèahzhe. Dıı sezhį̀į̀ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index