Search form

Matthew 26:46

46Nıàhdè, nats'ııdè. Amìı hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ghàsìhtè ha sìı jǫ nììtła,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index