Search form

Matthew 26:53

53Setà weehkè nı̨dè ekòet'ıì yak'eet'ı̨į̀ ı̨łèakw'eènǫ-lemì sets'ǫ̀ ayele ha wek'èahsǫ-le nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index