Search form

Matthew 26:58

58Peter ı̨dè sìghaı̨waà gok'èè etłe, yahtıı-wet'àaɂàa-deè wekǫ̀ gà kwekwı̨į̀ nawheɂa ts'ǫ̀ gok'èè nììtła. Ayìı dàgot'ı̨ yek'èezǫ ha nıwǫ t'à goyaèhtła gà enìı̨tǫ-k'ègedìı-dǫǫ̀ gogà dèhkwà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index